Our Teachers Team   我们的老师团

Wei Lao Shi

Dizi / Hulusi

Jacintha 

Violin

Zoey

Dizi / Hulusi

Mark

Dizi/Hulusi

Catherine

Guzheng

Jeffrey

Erhu

Shinny

Violin

Jeannice

Cello

You Min 
Queen 
Penny
Kent

Piano

Gu Zheng

Ukulele / Guitar

Gu Zheng

Whitney 

Gu Zheng

Ada 

Drum/Piano

Brian 

Erhu

Ariel l

Violin

Chin 

Ukulele / Guitar

Yen Nam 

Dizi / Instructor

Gilbert 

Erhu

© 2020 by Weilaoshi Music & Art Workshop / Weilaoshi Classroom / Wei Band